Lov om straff (straffeloven) – Lovdata

Loven erstatter nåværende straffelov fra 1902 (straffeloven 1902). Loven er satt i kraft fra 1. oktober 2015 ved lov 19. juni 2015 nr. 65 om straffelovens ikraftsetting. Straffeloven 2005 er inndelt i tre deler: Første del gir bestemmelser om straffelovgivningens virkeområde, definisjoner

Straffeloven 2005 – Jusleksikon.no

Straffeloven 2005 (Lov om straff, forkortet strl. 2005) er en norsk lov som inneholder de mest sentrale bestemmelsene om straff.

Straffeloven 2005 – Juridika

Bestemmelsene i første del gjelder for alle straffbare handlinger når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov eller følger av tolking.

Lov om straff – Wikipedia

Straffeloven av 2005 bygger på delutredninger fra Straffelovkommisjonen. Kommisjonen må ikke forveksles med Straffelovrådet, som fortløpende har utredet store og

Virkeområde: Norge

Høring – Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven

Ved fastsetting av lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. foreslår Justisdepartementet at bestemmelsene i straffeloven 412 oppheves,

[PDF]

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. …

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) – Lovdata

Loven erstatter en rekke tidligere lover. Straffeloven 1902 er ment å bli erstattet av Straffeloven 2005.

Forarbeidene til den nye straffeloven

Referat Lagtinget 26.04.2005 Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord,

Straffeloven 2005 – lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff

«Straffeloven 2005 – lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff» – Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv!

Format: Heftet

Straffeloven (lovspeil) – Wikipedia

Listen speiler paragrafene i straffeloven av 1902 og 2005. Lovspeilet er i hovedsak basert på Eskelands lærebok fra 2015

Alminnelig del ·